Ansvar

Regler og normer er til for at sikre, at et byggeri lever op til gældende standarder hvad angår sikkerheds-, sundheds-, energimæssige forhold. Der stilles blandt andet krav til indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Som udgangspunkt er det bygherrens ansvar, at alle regler og normer overholdes, men også ingeniører og håndværkere er forpligtet til at sikre, at byggereglementet overholdes, samtidig med at de har oplysningspligt over for bygherre. Endvidere har den rådgivende ingeniør og arkitekt ansvaret for at sikrer, at projektmaterialet lever op til gældende regler og normer

Overholdelse af regler og normer gælder alle involverede parter, leverandører og underleverandører.

Regler og normer for installation af varmtvandscirkulation

I forbindelse med installation af varmtvandscirkulation anbefaler Viega, at disse regler og normer tages i betragtning

Jævnfør Bygningsreglementet BR 18 kapitel 19 §388 skal brugsvandsanlæg  dimensioneres og udføres, så risikoen for bakterievækst af legionella i det varme vand minimeres. Dimensionering og udførelse skal ske som anvist i DS 469 Varme- og køleanlæg i bygninger og i overensstemmelse med kapitel 21.

I kapitel 21 i Bygningsreglementet BR 18 §405 fremgår det, at installationen skal kunne fungere uden risiko for personers sundhed som følge af bakterievækst, herunder legionella. Der må ikke opstå korrosion og aflejringer, der kan forringe kapaciteten.

Installationsprincipper og bekæmpelsesmetoder skal følge ny Rørcenteranvisning 017 Maj 2019.

 

§411 i kapitel 21 i Bygningsreglementet BR 18 omhandler varmt vand. Ifølge denne paragraf skal tapsteder, hvor der er behov for varmt vand, opnå en passende varmtvandstemperatur på over 50oC uden besværende ventetid.

I samme kapitel §414 om varmt vand fremgår det, at unødvendigt vandforbrug og vandspild skal undgås, samt at unødvendigt energiforbrug skal undgås. Installationer skal isoleres i henhold til DS 452 2013.

Bemærk: SBi-anvisning 235 - 2011 erstatter SBi-165.